แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

กล้องจุลทรรศน์แบบหงาย

  • รหัสเครื่องมือ : 7730-006-902
  • ชื่อเครื่องมือ : กล้องจุลทรรศน์แบบหงาย
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Inverted Microscope