แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

UV-VIS Spectophotometer

  • รหัสเครื่องมือ : 5000000-080836-5310004
  • ชื่อเครื่องมือ : UV-VIS Spectophotometer
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : UV-VIS Spectophotometer