แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโดยหลักการเผาไหม้ (CHNS/OAnalyzer)

  • รหัสเครื่องมือ : 6630-019-16/55/00001-3020000
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโดยหลักการเผาไหม้ (CHNS/OAnalyzer)
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Carbon,Hydrogen Nitrogen and Sulfer/Oxygen Analyser