แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารประกอบด้วยเทคนิคนิวเคลียร์เมกเนติคเรโซแนนซ์

  • รหัสเครื่องมือ : SP00006
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารประกอบด้วยเทคนิคนิวเคลียร์เมกเนติคเรโซแนนซ์
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Fourier Transform Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer; NMR