แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องวัดการดูดกลืนแสง

  • รหัสเครื่องมือ : 0005
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดการดูดกลืนแสง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : UV-VIS Spectoscopy