แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟฟี (GC-FID)

  • รหัสเครื่องมือ : 0003
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟฟี (GC-FID)
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Gas Chromatography