แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง

  • รหัสเครื่องมือ : 0002
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : High Performance Liquid Chromatography (HPLC)