แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

ตู้ควบคุมอุณหภูมิความชื้นเพื่อทดสอบหาสภาวะการเก็บรักษา Climate Chamber

  • รหัสเครื่องมือ : 7310-019-01/40/001-320000-03104
  • ชื่อเครื่องมือ : ตู้ควบคุมอุณหภูมิความชื้นเพื่อทดสอบหาสภาวะการเก็บรักษา Climate Chamber
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : ตู้ควบคุมอุณหภูมิความชื้นเพื่อทดสอบหาสภาวะการเก็บรักษา Climate Chamber