แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง UV-Vis spectrophotometer

  • รหัสเครื่องมือ : 6515-004-37/58/00011-3020000-03113
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง UV-Vis spectrophotometer
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง UV-Vis spectrophotometer