แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave

  • รหัสเครื่องมือ : 6530-003-02/55/00005-3020000-03111
  • ชื่อเครื่องมือ : หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave