แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

ถังหมัก ขนาด 7.5 ลิตร

  • รหัสเครื่องมือ : PIP2560
  • ชื่อเครื่องมือ : ถังหมัก ขนาด 7.5 ลิตร
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Fermentor 7.5L