แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น

  • รหัสเครื่องมือ : 055
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : T