แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

ชุดปฏิบัติการแพนดูลัมเดี่ยว

  • รหัสเครื่องมือ : 236-220860-12
  • ชื่อเครื่องมือ : ชุดปฏิบัติการแพนดูลัมเดี่ยว
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Single pendulum operating unit