แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

ชุดทดลองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน

  • รหัสเครื่องมือ : 236-220860-10
  • ชื่อเครื่องมือ : ชุดทดลองไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Basic Electrical and Electronic Test