แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องโม่มันสำปะหลัง

  • รหัสเครื่องมือ : -
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องโม่มันสำปะหลัง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Rasper