แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องทดสอบความแข็งระดับจุลภาค

  • รหัสเครื่องมือ : MFU-PH-009
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทดสอบความแข็งระดับจุลภาค
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Micro-hardness Test Machine