จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง pH meter

  • รหัสเครื่องมือ : 6515-017-01/58/00015-3020000-03113
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง pH meter
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง pH meter
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อาหาร
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:30:00 ถึง 16:30:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ