จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

Biosafety Cabinet Class II

  • รหัสเครื่องมือ : 1204444
  • ชื่อเครื่องมือ : Biosafety Cabinet Class II
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Biosafety Cabinet Class II
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยา
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคด้านจุลชีวิทยา
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ