ค้นหาเครื่องมือ(EQUIPMENT)

เครื่องมือ (EQUIPMENT)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร

แผนกวิเคราะห์และทดสอบทางเคมี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

เครื่องวัดการดูดกลืนแสง

แผนกวิเคราะห์และทดสอบทางเคมี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

เครื่องทดสอบความแข็งระดับจุลภา...

แผนกวิเคราะห์และทดสอบทางกายภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟฟี (GC-F...

ห้องปฏิบัติการเคมี

เครื่องวัดการดูดกลืนแสง

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์...

เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโด...

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ธาตุและสารประกอบ...

UV-VIS Spectophotometer

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

กล้องจุลทรรศน์แบบหงาย

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านเครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม (TC 415)...

เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารปร...

ห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์...

ตู้ดูดควัน

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านเครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม (TC 415)...