รายละเอียดบล็อก (BLOG DETAIL)

Professional Qualification
 2017-01-31 20:43:27 /  ศิวะ สิทธิพงศ์

Professional Qualification

Professional Engineering License ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ระดับสามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล (ใบอนุญาตเลขที่ 3852) จากสภาวิศวกร

ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานในโรงงานและอาคารควบคุม ระดับผู้ชำนาญการ (ใบอนุญาตเลขที่ บ.0013) จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

วิศวกรผู้ตรวจทดสอบบอยเลอร์ (ใบอนุญาตเลขที่ 6-59-1232) จากสถาบันเทคโนโลยีและความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

วิศวกรผู้ทดสอบและตรวจสอบน้ำมัน (ใบอนุญาตเลขที่ ป.นม.ก.1-048) จากกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ที่ปรึกษา โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ทุ่งสงตามแผนพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย (IMT-GT)

นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชำนาญการ เลขประจำตัว 600176 สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หน่วยงานรัฐในกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ