รายละเอียดประกาศ (Announce DETAIL)

กิจกรรมโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ ประจำปี 2561” (R2M Thailand 2018)
วันที่ 2/20/2018 9:21:06 AM

โดย worawut

ขอเรียญเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศประจำปี 2561 (Research to Market: R2M)" ณ จังหวัดเชียงใหม่

ในวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม (Auditorium) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

วัตถุประ

วัตถุประสงค์  "เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศประจำปี 2561 (Research to Market: R2M)"

- เพื่อจัดทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ของผลงานวิจัย นวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยและเตรียมความพร้อมในการนำผลงานดังกล่าวออกสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

- เพื่อสร้างช่องทางในการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดเชิงธุรกิจโดยการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและการจับคู่ธุรกิจที่เกิดจากผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย

- เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่กระบวนการในการสร้างนวัตกรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากร

- เพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนนักศึกษาไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ

- เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างและพัฒนาต่อยอดนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ หรือเกิดเป็น Startup รายใหม่ขึ้น


ขอเรียญเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศประจำปี 2561 (Research to Market: R2M)" ณ จังหวัดเชียงใหม่