รายละเอียดประกาศ (Announce DETAIL)

กิจกรรมโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ ประจำปี 2560” (R2M Thailand 2017)
วันที่ 1/31/2017 4:14:17 PM

โดย worawut

ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ ประจำปี 2560” (R2M Thailand 2017)
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 - 21.00 น. ณ โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


วัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษานำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาสู่เชิงพาณิชย์ และเป็นการสร้างโอกาสให้นักวิจัยผู้คิดค้นนวัตกรรม และนักศึกษาได้ร่วมทดสอบถึงความเป็นไปได้ที่จะนำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 100 คน นำผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษามาจัดทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ และนำเสนอต่อคณะกรรมการในรอบการตัดสินระดับประเทศ