เกี่ยวกับโครงการ


 1. หลักการและเหตุผล

 2.           จากการศึกษาในภาพรวมของความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย โดยสถาบัน IMD อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันเทียบเท่านานาประเทศได้ แต่หากพิจารณาถึงปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ ที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา นักวิจัย สิทธิบัตรด้านวิทยาศาสตร์ อาจกล่าวได้ว่าไทยยังอยู่ในระดับที่ต้องพัฒนาขีดความสามารถด้านนี้อยู่มากซึ่งปัจจัยหลักที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คือ การเข้าถึงข้อมูลและการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างแท้จริง โดยที่ผ่านมาข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวยังกระจายอยู่ตามแหล่งต่างๆ ขาดการรวบรวมฐานข้อมูลทั้งด้านบุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย เครื่องมือและห้องปฏิบัติการแบบครบวงจรไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน ดังนั้น การที่จะยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้มีอันดับที่สูงขึ้นได้ จึงต้องสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวอย่างเต็มประสิทธิภาพและเต็มสมรรถนะ โดยภาครัฐยังคงเป็นเจ้าของและให้ภาคเอกชนมาร่วมใช้งานได้
            นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานรวบรวม “ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย” ทั้งเรื่องของอุปกรณ์และบุคลากร เพื่อเผยแพร่ฐานข้อมูลให้ประชาชนและทุกภาคส่วนที่สนใจได้ทราบข้อมูลและสามารถนำผลงานงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ อันจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเชื่อมโยงงานวิจัยและพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมต่อไป โดยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กรอ.วท.) ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 เห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรวบรวมข้อมูลศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้งบุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ความชำนาญ การใช้ประโยชน์ ฯลฯ ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน และให้บริการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


 3. วัตถุประสงค์

 4.    2.1เพื่อรวบรวมข้อมูลศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน
     2.2เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง สำรองเวลาใช้งานได้แบบ One stop service ผ่านเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้ตลอด 24 ชั่วโมง

     2.3เพื่อสนับสนุนภาคเอกชนโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่รัฐได้ลงทุนไปแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 5. เป้าหมาย

 6.    3.1สามารถพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของภาคเอกชนโดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถเข้าร่วมใช้ร่วมบริการข้อมูล รวมถึง โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยไม่ต้องลงทุน
     3.2สามารถใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิดการร่วมใช้ ร่วมบริการ
     3.3สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการพัฒนาศักยภาพและกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง การจัดสรรงบประมาณในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อทดแทน/เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับความต้องการและความจำเป็น

คำถาม คำตอบที่พบบ่อย (FAQs)


คำถามคำตอบที่พบบ่อย
ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คืออะไร


ตอบ ระบบฐานข้อมูลดครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือระบบฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานที่ทำไมระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถึงไม่มี full research paper 


ตอบ สาเหตุที่ระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ไม่มี full research paper เพราะเรื่องลิขสิทธิของสำนักพิมพ์ 


หากต้องการยืมอุปกรณ์ทางด้านงานวิจัย ไปใช้ในงานภาคเอกชนต้องดำเนินการอย่างไร ?

ตอบ : ผู้มีสิทธิ์ยืมอุปกรณ์หรือจองเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยนั้นต้องเป็นสมาชิกในระบบเท่านั้น 
เครื่องมือที่จองได้ต้องเป็นเครื่องมือที่อนุญาติให้จอง ตามช่วงเวลาที่เปิดให้บริการเท่านั้น โดยดำเนินการจองที่หน้าปฏิทินการจอง ดังนี้

     1. เลือกวันที่ที่จะจองเครื่องมือ ที่ "แถบเมนู Today"

     2. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการจอง โดยคลิกขวาที่แถบช่วงเวลาที่ต้องการ เช่น 8.00 น. - 10.00 น.  กดปุ่ม "จองเครื่องมือ"
         กรอกข้อมูลที่ระบบกำหนด และกดปุ่ม "ตกลง"
         หากต้องการจองช่วงเวลาต่อเนื่องกัน ให้ลากช่วงเวลาที่ต้องการ เช่น 8.00 น. - 12.00 น. และคลิกขวา กดปุ่ม "จองเครื่องมือ"
         กรอกข้อมูลที่ระบบกำหนด และกดปุ่ม "ตกลง"

     3. ข้อมูลจะมาแสดงในตารางปฏิทินเป็นแถบสีเหลือง และสามารถจองซ้ำกันได้ โดยระบบจะส่ง E-Mail แจ้งผลการอนุมัติภายหลัง


มีวิธีการยกเลิกการจองเครื่องมืออย่างไร ?

ตอบ : ผู้มีสิทธิ์ยกเลิกการจองเครื่องมือต้องเป็นผู้ที่จองเครื่องมือในระบบแล้วเท่านั้น
โดยคลิกขวาข้อมูลการจองของตนเองในปฏิทินการจอง เลือกปุ่ม "ยกเลิกการจองเครื่องมือ" ข้อมูลการจองจะถูกลบไป


หากสมัครเป็นสมาชิกของระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐฯ (stdb Dot most Dot go Dot th) แล้ว 

ท่านยังไม่ได้รับ confirmation email จากระบบฐานข้อมูลภาครัฐฯ ภายใน 10 นาที ท่านจะต้องทำอย่างไร


ตอบ : หากท่านสมัครเป็นสมาชิกของระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐฯ แล้วไม่ได้ confirmation email จากระบบ ท่านควร

     1. โทรมาที่เบอร์ 02-333-3943 

     2. Email มาที่ stdb@most.go.th พร้อมระบุ username และ email ที่ท่านใช้สมัครสมาชิกสถานที่ติดต่อ


สถานที่ติดต่อ 

75/47 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาคารพระจอมเกล้า
ถ.พระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร : 0 2 333 3943 Call Center 1313
โทรสาร : 0 2 333 3700 ต่อ 4056
เว็บไซต์ : http://www.spa.most.go.th
อีเมล์ : stdb@most.go.th

 ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น