วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือต่างๆทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูลสถิตินักวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการค้นคว้า ศึกษา ทดลอง

บริการของเรา

นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)
(17,472)

รวบรวม นักวิทยาศาสตร์ / นักวิจัย ในประเทศ ผู้มีความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อดูประวัติ และผลงานวิจัย ของแต่ละท่านได้ที่นี่

ผลงานวิจัย (RESEARCH)
(74,117)

รวบรวมผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งประเทศ ซึ่งมีข้อมูลผลงานวิจัยที่หลากหลาย สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อศึกษาและหาแนวทางการวิจัยได้ที่นี่

เครื่องมือ (EQUIPMENT)
(14,056)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

ห้องปฏิบัติการ (LABORATORY)
(547)

รวบรวมห้องปฏิบัติการ แยกเป็นหน่วยงาน และจังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถค้นหาห้องปฏิบัติการใกล้เคียง เพื่อติดต่อใช้บริการกับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

บล็อก (BLOG)
(25)

แหล่งรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้งานวิจัยจากเหล่า นักวิจัยหรือกลุ่มผู้ที่สนใจงานวิจัยต่างๆ ทุกเรื่องราว สามารถสื่อสารกันได้ทาง บล็อกแห่งนี้

กระดานถามตอบ (WEBBOARD)
(7)

ร่วมพูดคุยพบปะกับนักวิจัย กลุ่มผู้ที่สนใจในด้านต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่องานวิจัยของชาติ เข้าร่วมกันที่นี่

นักวิทยาศาสตร์ (Scientist)

รวบรวมข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลนักวิทยาศาสตร์เพื่อดูประวัติการศึกษาและผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ ได้ที่นี่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก

สาขาวิทยาศาสตร์กายภา...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนวัฒน์ รังสูงเนิน

สาขาวิทยาศาสตร์กายภา...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณกฤต รัตนมาลา

สาขาวิทยาศาสตร์กายภา...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนพงษ์ จำรัสประเสริฐ

สาขาวิทยาศาสตร์กายภา...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิเศษ  ตู้กลาง

สาขาวิทยาศาสตร์กายภา...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชำนาญ พร้อมจันทึก

สาขาวิทยาศาสตร์กายภา...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คลิกดูนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ผลงานวิจัย (Research)

ค้นหาข้อมูลงานวิจัยที่เราเก็บรวมรวมไว้ ทั้งงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว งานวิจัยที่ทำสำเร็จแล้ว และงานวิจัยที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์
คลิกดูผลงานวิจัยทั้งหมด

เครื่องมือ (EQUIPMENT)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

อัตราค่าบริการทดสอบ

ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์...

Lactic acid bacteria

ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร...

Bacillus cereus

ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร...

Escherichia coli

ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร...

Fecal coliform

ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร...

Coliform bacteria

ห้องปฏิบัติการทางอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร...
คลิกดูเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการ (Laboratory)

รวบรวมข้อมูลห้องปฏิบัติการ ค้นหาข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อดุตำแหน่งที่ตั้งและเครื่องมื่อวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์น้ำ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 24) 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครรา...

ห้องปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแ...

อาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 156 หม...

ห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์

"ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์"

โรงงานต้นเเบบกระบวนการผลิตน้ำผลไม้ครบวงจ...

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ...

ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมทางทะเล ศูนย์วิ...

คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 57 หมู่ 1 ต.โขมง อ.ท่าใหม่...

ห้องปฏิบัติการ Postharvest Quality and L...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน เลขที่ 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนน...
คลิกดูห้องปฏิบัติการทั้งหมด

เครือข่ายอุทยาน